top of page

LAURELENA

ČESKÝ

Od mého dětství  měla jsem nadšení pro výtvarné umění. Ráda jsem tvořila rukama a nějakým způsobem hmatatelně to, co jsem viděla jen ve své mysli a někdy ve snech.

V roce 1996 jsem začala prostřednictvím soukromých tříd objevovat svět olejomalby. Najít jiný způsob, jak uspokojit mou potřebu vyjádřit a vytvořit.

Při změně bydliště v České republice v roce 2010 se věnuji malbě, s naléhavostí vyjádřit se, ukázat své kořeny a způsob vidění světa skrze plátna a barvy.

Zpočátku jsem v očích zvědavých Evropanů ukazoval, veci které mi v každodenním mexickém životě chyběly a které jsem si přál, gastronomie, folklór a reflexe mé kultury.

Několik let jsem vystavovala v galeriích, muzeích a akcích v několika evropských městech a zemích a účastnila jsem se také několika kolektivních výstav.

Po přestávce v současné době maľuji znovu, ačkoli mě inspiruje mexická kultura; Také mě inspiruje život, moje okolí, moje zkušenosti; brát barvu jako hlavní nástroj vyjadřování.

ENGLISH

Since I was a little girl I showed to have passion for the fine arts. I loved to create with my hands and make tangible in some way what I only saw in my mind and sometimes in dreams.

In 1996 I began to discover, through private classes, the world of oil painting. Finding another way to satisfy my need to express and create.

When changing residence in the Czech Republic in 2010, I devote myself full time to painting, having the urgency to express myself, to show my roots and my way of seeing the world, through canvases and colors.

At the beginning showing, to the European curious eyes, my Mexican daily life, part of the cuisine, folklore and reflection of my culture.

For several years I was exhibiting in galleries, museums and events in several  cities and  European countries, also participating in some collective exhibitions.

After a pause, I currently paint again, and although Mexican culture inspires me; I am also inspired by life, my surroundings, my experiences; taking color as the main instrument of expression.

ESPAÑOL

Desde pequeña mostré tener pasión por las bellas artes. Me encantaba crear con mis manos  y hacer tangible de alguna forma lo que solo veía en mi mente y a veces en sueños.

En 1996 comencé a descubrir, mediante clases privadas, el mundo de la pintura al óleo. Encontrando así otra forma   para satisfacer mi necesidad de expresar y crear.

Al cambiar de residencia a la República Checa en el 2010, me consagro de tiempo completo a la pintura, teniendo la urgencia de expresarme, de mostrar mis raíces  y mi forma de ver el mundo, a través de  lienzos y colores.

Al inicio mostrando, a los ojos curiosos europeos, temas que extrañaba y anhelaba de la vida cotidiana mexicana, parte de la gastronomía, folclor y reflejo de mi cultura.

Durante varios años estuve exponiendo en galerías, museos y eventos en varias ciudades y países europeos, participando  también en  algunas exposiciones colectivas.

Después de una pausa, actualmente vuelvo a pintar, y  si bien me inspira  la cultura Mexicana; también me inspira la vida, mi entorno, mis experiencias; tomando el color como principal instrumento de expresión.

bottom of page